รายงานตัวชี้วัด "จำนวนประชากร จำแนกวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ (2554-2563)"